BOINC Monitor 9.84

BOINC Monitor 9.84

Bushin SOFTWARE – Freeware – Windows
BOINC Monitor shows BOINC tasks progress. Resizable! Save settings to file. (File will be created - Path: %APPDATA% File: gadgetname_Settings.ini). Color changeable for all gadget's elements, include background. You can add new BOINC projects in XML list file. (File placed here - Path: %LOCALAPPDATA%MicrosoftWindows SidebarGadgetsBOINCMonitor.gadget File: allprojectslist.xml).
BOINC Monitor shows BOINC tasks progress. Resizable! Save settings to file. (File will be created - Path: %APPDATA% File: gadgetname_Settings.ini). Color changeable for all gadget's elements, include background. You can add new BOINC projects in XML list file. (File placed here - Path: %LOCALAPPDATA%MicrosoftWindows SidebarGadgetsBOINCMonitor.gadget File: allprojectslist.xml).
BOINC Monitor shows BOINC tasks progress. Resizable! Save settings to file. (File will be created - Path: %APPDATA% File: gadgetname_Settings.ini). Color changeable for all gadget's elements, include background. You can add new BOINC projects in XML list file. (File placed here - Path: %LOCALAPPDATA%MicrosoftWindows SidebarGadgetsBOINCMonitor.gadget File: allprojectslist.xml).

Tổng quan

BOINC Monitor là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Bushin SOFTWARE.

Phiên bản mới nhất của BOINC Monitor là 9.84, phát hành vào ngày 12/08/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 14/11/2014.

BOINC Monitor đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

BOINC Monitor Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho BOINC Monitor!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại